• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

9333 hồ sơ

Đã xử lý

9221 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1471

Hồ sơ đã xử lý

1492

99.4 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1588

Hồ sơ đã xử lý

1569

99.4 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1662

Hồ sơ đã xử lý

1604

99.5 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2873

Hồ sơ đã xử lý

2875

99.7 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1729

Hồ sơ đã xử lý

1725

99.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1481

Hồ sơ đã xử lý

1448

99.9 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Hà Tân 120 53 67 0 116 0 100% 4 0 0 0
2 UBND xã Hà Bắc 56 30 26 0 56 0 100% 0 0 0 0
3 UBND xã Hà Tiến 95 33 62 0 91 0 100% 3 0 0 1
4 UBND xã Hà Giang 41 10 31 0 41 0 100% 0 0 0 0
5 UBND xã Hà Long 67 48 19 0 67 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Hà Bình 48 8 39 1 48 0 100% 0 0 0 0
7 UBND xã Hà Ngọc 72 36 36 0 72 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Hà Đông 54 21 33 0 53 1 98,15% 0 0 0 0
9 UBND xã Hà Sơn 96 31 62 3 95 0 100% 1 0 0 0
10 UBND xã Hà Lĩnh 91 47 44 0 90 0 100% 1 0 0 0
11 UBND xã Hà Hải 55 16 39 0 55 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Hà Thái 8 3 5 0 8 0 100% 0 0 0 0
13 UBND xã Hà Lai 34 15 19 0 34 0 100% 0 0 0 0
14 UBND xã Hà Châu 190 55 135 0 190 0 100% 0 0 0 0
15 UBND xã Hà Vinh 77 46 31 0 77 0 100% 0 0 0 0
16 UBND xã Yến Sơn 62 14 40 8 60 0 100% 1 0 1 0
17 UBND xã Lĩnh Toại 50 15 35 0 50 0 100% 0 0 0 0
18 UBND xã Hoạt Giang 69 15 53 1 68 0 100% 0 0 1 0
19 UBND xã Yên Dương 87 27 59 1 85 0 100% 2 0 0 0
20 UBND thị trấn Hà Trung 17 13 4 0 17 0 100% 0 0 0 0
21 UBND huyện Hà Trung 159 75 31 53 73 1 98,65% 21 2 57 5
TỔNG

1548

611

870

67

1446

2

99,86%

33

2

59

6

Top